Dit privacyverklaring van Mabelis Tekstadvies informeert u onder andere over:

 • De gegevens die wij van u verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.
 • De maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonlijke informatie te beveiligen.
 • Welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Privacyverklaring van Mabelis Tekstadvies:
Laatste update: 04-06-2018

Dit is de privacyverklaring van Mabelis Tekstadvies (hierna “Mabelis Tekstadvies” of “wij”). Mabelis Tekstadvies is gevestigd in Etten-Leur. Het Kamer van Koophandel nummer van Mabelis Tekstadvies is: 61718661. Mabelis Tekstadvies is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u hebt. Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kunt u dat lezen in onze cookieverklaring.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten van Mabelis Tekstadvies, bezoekers van onze website en alle overige relaties van Mabelis Tekstadvies.

Wat is het algemene privacybeleid van Mabelis Tekstadvies?

 • Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.mabelis-tekstadvies.nl, van onze (potentiële) klanten en relaties.
 • Wij stellen de veiligheid en vertrouwelijkheid van onze persoonsgegevens voorop en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Wij delen uw gegevens alleen met partijen die wij inschakelen voor de levering van onze diensten en met partijen waarmee wij gegevens moeten delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Wij zijn voortdurend opzoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houden wij altijd rekening met uw privacy en houden wij ons aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Mabelis Tekstadvies verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • uw gegevens invult of achterlaat via het contactformulier op de website of per telefoon;
 • de website van Mabelis Tekstadvies bezoekt;
 • een zakelijke relatie met Mabelis Tekstadvies hebt.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.

Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

Mabelis Tekstadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Verder om u te informeren over onze dienstverlening. Daarnaast gebruiken we uw telefoonnummer, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, om u persoonlijk te informeren over wat voor u relevante is.
 2. Acquisitie. Om Mabelis Tekstadvies onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 3. Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van Mabelis Tekstadvies dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
 5. Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Mabelis Tekstadvies een optimale gebruikerservaring biedt.
 6. Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken uw contactgegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels. Ook gebruiken we uw gegevens voor algemeen marktonderzoek.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Als u Mabelis Tekstadvies toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Mabelis Tekstadvies?

Wij verwerken uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Klantenservice / Contactformulier

Op de website van Mabelis Tekstadvies kunt u contact opnemen met Mabelis Tekstadvies via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen in de mailbox van Mabelis Tekstadvies en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

 1. Acquisitie

Mabelis Tekstadvies kan u per (digitale) post rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die vrij op Internet te bemachtigen zijn. We houden hierbij rekening met de relevante (spam)wetgeving. Aanmelden als nieuwe klant kan via onze website.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Mabelis Tekstadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Mabelis Tekstadvies. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Mabelis Tekstadvies maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

 

Delen we uw gegevens?

Mabelis Tekstadvies is een vennootschap onder firma. Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen op servers die voldoen aan de AVG of die een passend beschermingsniveau waarborgen, zoals servers die vallen onder het Amerikaanse Privacy Shield. Uw klantgegevens zijn niet toegankelijk voor andere partijen dan de twee vennoten van dit bedrijf.

Als wij na overleg met u, een derde partij inschakelen, dan delen wij uw gegevens met deze derde partij, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als wij derde partijen inschakelen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) nemen we daar waar nodig extra maatregelen.

Mabelis Tekstadvies verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Mabelis Tekstadvies uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • onze website is voorzien van een Secure Socket Layer (SSL). Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Wat kunt u doen als u klachten hebt over onze wijze van gegevensverwerking?

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van Mabelis Tekstadvies wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.mabelis-tekstadvies.nl.