ALGEMENE VOORWAARDEN (versie juli 2016)

 

1.Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Mabelis Tekstadvies met betrekking tot een overeengekomen (advies)traject levert.

b. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk wanneer de opdrachtgever en Mabelis Tekstadvies dit samen schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Mabelis Tekstadvies accepteert geen algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

d. Deze algemene voorwaarden kunnen niet tijdens een lopend (advies)traject worden aangepast. Voorafgaande aan een opvolgend traject is dit wel mogelijk.

e. Op de overeenkomst tussen Mabelis Tekstadvies en de opdrachtgever en op deze algemene voorwaarden, is alleen het Nederlands Recht van toepassing.

 

2.Definities

a. Onder ‘opdrachtgever’ wordt diegene verstaan, die een (advies)traject bij Mabelis Tekstadvies initieert.

b. Met een ‘(advies)traject’ wordt het proces bedoeld dat door beide partijen wordt doorlopen om een afgesproken tekst te redigeren of te schrijven.

c. De ‘te redigeren tekst’ is de tekst die door de opdrachtgever wordt aangeboden voor één adviestraject. De opdrachtgever bepaalt zelf de omvang van deze tekst. Zo kan de opdrachtgever ervoor kiezen om losse hoofdstukken of om een compleet document aan te bieden. Per adviestraject wordt een offerte opgemaakt en gefactureerd.

 

3.Starten (advies)traject

a. De opdrachtgever neemt het initiatief tot starten van het (advies)traject door schriftelijk akkoord met de offerte door middel van een reply op de e-mail met de offerte. Voor studenten geldt dat vooraf ook de volledige som moet worden voldaan, tenzij anders is afgesproken.

b. Wanneer het geoffreerde bedrag hoger is dan €200,00 kan Mabelis Tekstadvies om een aanbetaling vragen, voordat het (advies)traject van start gaat.

c. Schriftelijk akkoord met de offerte houdt tevens in dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, dat deze worden geaccepteerd en dat aansluitend Mabelis Tekstadvies van de opdrachtgever mag starten met verlenen van haar diensten aan de opdrachtgever. Hiermee vervalt tevens het recht op ontbinding (bedenktijd) conform BW 6:230.

 

4.Opschorting of beëindiging adviestraject

a. Reguliere beëindiging vindt plaats wanneer Mabelis Tekstadvies de geredigeerde of vervaardigde tekst per e-mail aan de opdrachtgever heeft aangeboden en deze door de opdrachtgever is ontvangen.

b. Bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever wordt, naast de geleverde diensten tegen afgesproken tarief, een vergoeding voor administratieve afhandeling van 10% van het afgesproken bedrag (met een minimum van €50) in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Tussentijdse beëindiging is alleen per e-mail mogelijk.

c. Tussentijdse opschorting of beëindiging door Mabelis Tekstadvies wegens ‘overmacht’, zoals bedoeld in BW 6:75, wordt zo spoedig mogelijk besproken met de opdrachtgever. In geval van beëindiging zal het reeds uitgevoerde deel van het adviestraject in rekening worden gebracht. Vervolgens vindt restitutie aan de opdrachtgever plaats wanneer sprake was van een aanbetaling.

 

5. Verantwoordelijkheden

a. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem/haar verstrekte te redigeren tekst of schrijfopdracht, ook indien deze (deels) van derden afkomstig is. De opdrachtgever bepaalt of het advies wel of niet wordt overgenomen c.q. of de geschreven tekst wordt gebruikt. De opdrachtgever is derhalve de enige verantwoordelijke voor het eindresultaat en de gevolgen daarvan.

b. Mabelis Tekstadvies neemt geen enkele verantwoording voor de inhoud van een te redigeren tekst. Daarom zal Mabelis Tekstadvies te allen tijde afstand nemen van (onbedoeld) plagiaat of andere vormen van fraude.

c. Ook sluit Mabelis Tekstadvies iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die onverhoopt ontstaat na afronding van het (advies)traject zoals afgesproken.

d. Mabelis Tekstadvies tracht de tekst binnen de termijn die in de offerte is opgenomen af te leveren. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, om wat voor reden dan ook, zal hierover tijdig worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.

 

6.Financieel

a. Studenten betalen altijd vooraf. Bedrijven en particulieren betalen (deels) achteraf.

b. Het afgesproken bedrag dient naar SNS bankrekening met IBAN: NL79 SNSB 0906 0598 28 te worden overgemaakt t.n.v. R.W.L. Mabelis eo J.J.H. Mabelis, onder vermelding van het factuurnummer.

c. Indien het geschatte aantal uren in de offerte te weinig blijkt te zijn, zal dit zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever worden overlegd. In dat geval is uitbreiding van de offerte voor het betreffende (advies)traject mogelijk en zal in geval van studenten opnieuw een betaling voorafgaande aan de dienstverlening moeten plaatsvinden.

d. Na beëindiging van het adviestraject zal per e-mail een factuur worden verstuurd. Hierop is een vervaldatum voor betaling vermeld.

e. Bij nalaten of onvolledige betaling zal Mabelis Tekstadvies de opdrachtgever hierop eenmalig attenderen. Wanneer vervolgens opnieuw niet wordt betaald, zal een gerechtelijk incassobureau worden ingeschakeld op kosten van de opdrachtgever. Daarnaast zullen naast het factuurbedrag ook de wettelijke rente en een vergoeding voor administratieve werkzaamheden van €50 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever

 

7.Overige bepalingen

a. Mabelis Tekstadvies bepaalt door welke medewerker de aangeboden tekst wordt geredigeerd of geschreven.

b. Alle informatie, verstrekt door de opdrachtgever, wordt vertrouwelijk behandeld.

c. De door Mabelis Tekstadvies vrijblijvend uitgegeven offertes vervallen na 14 dagen, tenzij op de offerte anders is aangegeven.

d. Alleen per e-mail ingediende klachten worden in behandeling genomen. Op een ingediende klacht zal Mabelis Tekstadvies altijd binnen een redelijk termijn reageren.

e. Na afronden van het (advies)traject en de financiële zaken daaromtrent, zal Mabelis Tekstadvies de opdrachtgever vragen om een korte evaluatie en een referentie ten behoeve van marketing doeleinden voor Mabelis Tekstadvies.